Vad är retreat?

Retreaten är en väl beprövad form för att tillsammans med andra söka stillhet. Kristna retreater kan ta varierande uttryck i olika kyrkor och traditioner, men har gemensamt att de vill ge stöd och vägledning mot ett djupare liv i Kristus. Djupast handlar en tyst retreat om att närma sig Jesus. Han inbjuder oss med orden: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” Matt 11:28

En retreat varar vanligtvis 2-4 dygn, men kan även vara kortare eller längre. I retreaten lägger man arbete, telefoner, dator, almanacka och ambitioner åt sidan för att möta sina djupare behov. Deltagarna bor i enkelrum och får därigenom möjlighet till egen stillhet och andakt. Retreaten är för den som vill fördjupa sin kristna tro, men den är också en plats för den som söker sin tro och livsväg.

När en grupp möts för gemensam retreat kommer varje deltagare från sin särskilda vardagssituation med både sorger och glädjeämnen. Allt detta bär man med sig in i stillheten, och utifrån detta varierar det för var och en vad som under retreaten kommer att upplevas betydelsefullt. Man gör en gemensam resa tillsammans, samtidigt som alla gör sin personliga inre vandring utifrån sina behov och sin längtan.

Under retreaten råder tystnaden. Deltagarna samtalar inte med varandra och under måltiderna spelas musik. I den goda tystnaden kan man ibland möta sådant i sitt inre som är problematiskt, sår eller frågor och funderingar. Då kan ett vägledande samtal vara till god hjälp. Därför brukar man erbjudas ett personligt samtal med någon av retreatledarna.

I centrum finns tystnaden – men paradoxalt nog även ordet. Tystnaden öppnar upp för Guds levande ord. Varje dag inleds med att man firar Herrens måltid, nattvarden och stillar sig inför försoningens oerhörda gåva. Bibelmeditationer och vägledande undervisning ger stöd till den inre vandringen. Gemensamma återkommande bönesamlingar, så kallade tideböner, ger en rytm åt dagen och hjälper deltagarna att rikta sitt inre mot Gud. Vid dessa tillfällen ber man främst böner hämtade ur Psaltaren.

Vandringar i skapelsens skönhet blir ofta en hjälp att finna harmoni under en retreat. I sökandet efter Gud och i mötet med honom lär man även känna sig själv bättre. Man ser sitt liv i ett nytt ljus. I stillheten får man tillfälle att reflektera över livet på ett djupare plan än man kanske gör till vardags. Dessutom är retreaten en möjlighet att vila till både kropp och själ – och detta är nog så viktigt.

Texten ovan beskriver hur en retreat vanligtvis ser ut, men det finns variationer.