Värdegrund

Vi vill bygga ett nätverk för kristen retreatverksamhet i Jämtland. Vi tror på bredd och variation, samtidigt ser vi en del värden som vi vill värna om:

Tydligt centrum – Den kristna kyrkan finns till tack vare Jesus Kristus. Vi strävar efter att Jesus ska finnas i centrum i retreaterna. Vi låter också Bibeln få en central plats, genom tideböner (i huvudsak psaltarpsalmer), meditationer och vägledningar. Vi ser Bibeln som Guds levande ord som verkar i oss när vi ger det utrymme. ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar” (Rom 12:2). Bönen och Bibeln är goda verktyg i den förvandlingen.

Öppenhet – Öppenhet är viktigt i retreaten. Det är i öppenheten mot mig själv och Gud som retreaten får betydelse. Öppenheten handlar också om målgrupp.  Man behöver inte vara ”färdig i sin tro”, utan retreaterna lämpar sig väl för den som längtar och söker. Vi vill vara ett ekumeniskt nätverk med öppenhet mot olika kristna traditioner och uttryckssätt.

Naturlighet – Verkligheten är vår enda kontaktyta med Gud – och med oss själva. Vi tror på en andlighet där vi får vara oss själva.  Det underlättas i retreatens form, där vi inte behöver lägga energi på att vara sociala och ”trevliga”.  Vi tror också på miljöns betydelse i retreaten. Vi är angelägna om att skapa en inbjudande retreatmiljö. Vi uppmuntrar också till vistelse ute i naturen, i vandringar, meditationer etc. Naturen har ofta en läkande funktion i våra liv. Vi önskar också att enkelheten ska känneteckna det mesta vi gör.

Stillhet – Vår vardag är ofta fylld av aktiviteter, ljud och andra sinnesintryck.  Retreaten ger en naturlig möjlighet att söka stillhet. Avskildheten och stillheten ger oss unika möjligheter att lyssna inåt. Retreatens puls med tystnad, meditationer, tideböner och nattvardsfirande är en god hjälp till att hitta både en yttre och en inre stillhet.